کتاب و فیلم

مبانی نشانه شناسی. بخش دوم

نویسنده :ناهید
تاریخ:دوشنبه 3 آبان 1395-11:25 ب.ظ

کتاب : مبانی نشانه شناسی 2

نویسنده: دانیل چندلر

ترجمه: مهدی پارسا

نشر سوره مهر

 

سوسور : نشانه شناسی دانشی است که به مطالعه نقش نشانه ها به مثابه بخشی از زندگی اجتماعی می پردازد

برای نشان دادن ماهیت مسئله ی نشانه شناسی هیچ چیز بهتر از مطالعه ی زبان ها نیست 30

زبان شناسی شاخه ای از نشانه شناسی است33

تمایز میان لانگ و پارول را مطرح کرد. مطابق با تمایز سوسوری در یک نظام نشانه ای مثل سینما، هر فیلم خاص یک پارول در نظام " زبان" سینما است. تمرکز سوسور بیشتر بر لانگ است تا پارول. روش او مطالعه ی " همزمانی" نظام بود، یعنی وقتی که ما آن را در زمان منجمد می کنیم. مانند عکس. در مقابل "درزمانی" وجود دارد که به تحولات در زمان می پردازد. مانند فیلم. 35

لانگ= زبان= نظامی از قواعد و قراردادهای از پیش موجود و مستقل از افراد

پارول = گفتار= استفاده از لانگ در هر مورد خاص

تاکید بر نشانه های زبانی. به گونه ای آوا محور به گفتار امتیاز داد 44

مدلول سوسوری با ارجاع به واقعیت تشخص نمی یابد بلکه مفهوم ذهنی است، شئی نیست بلکه تصور شئی است 43

تصور او از معنا به طور محض ساختاری و نسبی است نه ارجاعی. معنای یک نشانه در روابط نظام مند آن با دیگر نشانه ها معین می شود و از جنبه های ذاتی دال یا ارجاع به اشیائ مادی ناشی نمی شود. در نظام زبان همه چیز وابسته به روابط است47

برداشت نسبی سوسور از معنا خصوصا افتراقی بود. ماهیت نسبی نشانه قلب نظریه ساختارگرا است. 50

ماهیت اختیاری، نشانه اولین اصل زبان است50

زبان یک صورت است نه یک جوهر 83

اگر کلمات فقط نامگذاری هایی برای مجموعه ای از چیزهای از پیش موجود در جهان خارجی بودند، ترجمه از یک زبان به زبان دیگر بسیار آسان می شد 96

در زبان شناسی این دیدگاه است که ابژه ها را خلق می کند : مدلول هم درست مثل دال قسمتی از نظام نشانه شناختی است، مدلول ها با قراردادهای اجتماعی ساخته می شوند. مدلول محصولی اختیاری از زاویه ی دید فرهنگ است. عدم برابری برای کلمه و شئی اساسا یک اصل سوسوری است 108

معنا از تمایزهای میان دال ها ناشی می شود. این تمایزها خود بر دو نوع اند : همنشینی(روابط درون متنی) و جانشینی(روابط بینامتنی) 127

کل وابسته به اجزائ خود است و اجزائ وابسته به کل ( ساختارگرایی)

سوسور با رمزگان زبانی سروکار داشت و تاکید می کرد که نشانه ها به تنهایی معنادار نیستند و فقط وقتی در ارتباط با یکدیگرند تفسیرپذیر می شوند 221

سوسور هرگز نشانه شناسی را" دانش مطالعه ی نقش نشانه ها به عنوان بخشی از زندگی اجتماعی" نمی دانست310

ساختارگرایی مبتنی بر زبان شناختی : لکان سوسور یلمزلف یاکوبسن

 

رولان بارت :

نشانه شناسی شاخه ای از زبان شناسی است33

بارت نشانه های غیر زبانی را به این علت که در برابر تفسیرها بسیار باز و انعطاف پذیر عمل می کنند سازنده ی زنجیر شناور مدلول ها دانست. در نظر بارت یک دال تهی دالی است که مدلول مشخصی ندارد 120

بخش مهم مسئولیت های نشانه شناسی، تقسیم متون به کوچک ترین واحدهای دلالتی ... سپس جمع کردن آن ها به دسته های عناصر و جانشین و در آخر دسته بندی روابط همنشین است که این واحدها را به هم پیوند می دهد 132

روایت اساسا ترجمه پذیر می باشد ---- روایت بین المللی، بیناتاریخی، بینافرهنگی142

ساختارگراها از تعریف انسان نه به مثابه" آن چه هستند" مثل یک شخصیت، بلکه از طریق" آن چه انجام می دهند" تعریف می کنند 145

هر صورت باید شبیه چیزی باشد و هرگز پیش از آن دیده نمی شود. انسان محکوم به قیاس است 189

بارت می گوید تمرکز الگوی سوسور از نشانه روی دلالت های مستقیم بود و بحث از دلالت های ضمنی را بر عهده نظریه پردازان بعدی گذاشت 210

جدا کردن دال از مدلول و ایدئولوژیک از ملفوظ دیگر آسان نیست 213

بارت محقق صاحب سبک دلالت های ضمین است 215

اسطوره ها ایدئولوژی های غالب زمان ما هستند. بارت در تبعیت از الگوی یلمزلف استدلال می کند که ترتیب بندی های دلالتی یعنی همان دلات مستقیم و دلالت های ضمنی با هم ترکیب می شوند تا ایدئولوژی به وجود آورند 216

اسطوره ها به عملکرد ایدئولوژیک طبیعی سازی کمک می کنند. عملکرد آنها طبیعی ساختن واکنش فرهنگی به عبارت دیگر غالب ساختن رفتارها، باورها و اندیشه های فرهنگی و تاریخی که کاملا طبیعی، عادی، ناخودآگاه، همیشگی و مطابق عقل سلیم به نظر می آیند- اسطوره ها به تمایل ایدئولوژیک در نظام سرمایه داری کمک می کند. * ایدئولوژی ِ سرمایه داری، فرهنگ را به سمت طبیعت سوق می دهد 217

به واسطه ی رمز دلالت ضمنی، خوانش عکس ... همیشه تاریخی است؛ این خوانش وابسته به دانش خواننده است و مانند یک زبان واقعی، اگر نشانه هایش آموخته شوند قابل فهم است 242

پنج رمز که در متون ادبی به کار می روندد: هرمنوتیکی(نقاط بازگشت در روایت)؛ کنش مند( اجراهای اصلی روایت)؛ فرهنگی( دانش اجتماعی پیشین)، معنایی( رمزگان وابسته به رسانه)و نمادین(مضمون ها)252

این زبان است که سخن می گوید، نه مولف 285

متن یک فضای چند بعدی است که در آن تنوعی از نوشته هایی که هیچ کدام منشأ نیستند با هم مخلوط می شوند. متن بافته ای از نقل قول هاست .. نویسنده تنها می تواند ژستی را که همیشه پیش رو دارد تقلید کند. تنها قدرت او به هم آمیختن نوشته ها و تقابل دادن برخی با برخی دیگر است طوری که هیچ کدام مهم تر از آن یکی نیست. برای بارت نوشتن شامل یک فرایند ابزاری از ضبط افکار و احساسات از پیش شکل گرفته نیست( که از مدلول به دال برسد). نوشتن عبارت از کار با دال ها و رها کردن مدلول ها به حال خود است. 286

وحدت متن نه در منشأ آن بلکه در مقصد آن نهفته است 288

مفهوم لنگراندازی = عناصر زبان شناختی می توانند به عنوان" لنگری " یا " تحمیلی" در مطالعه ی خاصی از یک تصویر به کار آیند. " تثبیت زنجیر شناور مدلول ها" .... بارت معتقد بود که عملکرد اصلی لنگر ایدئولوژیک است ... به عنوان مثال، عنوان دادن به عکس های مربوط به اخبار توسط یک نفر نشان می دهد که او آن را چطور خوانده است 293

نظریه پردازان پساساختارگرا : لکان بارت فوکو دریدا ژولیا کریستوا 27

..................................................................................................................................

پیرس : نشانه شناسی، نظریه های صوری نشانه هاست(منطق)

اقتصاد نشانه ای: استفاده ی نامحدود از عناصر محدود = خصوصیت رسانه ها131

برای دریدا هیچ چیز خارج از متن وجود ندارد. هیچ مدلول متعالی وجود ندارد 121

روایتی که در آن پایان بندی، بازگشتی به یک تعادل پیش بینی پذیر باشد، بستار روایی می نامیم. بستار به صورت حل یک تقابل شکل می گیرد143

نوع مطلب : کتاب 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سرگذشت فلسفه

نویسنده :ناهید
تاریخ:دوشنبه 3 آبان 1395-11:19 ب.ظ

نام کتاب : سرگذشت فلسفه

نویسنده: برایان مگی

مترجم: حسن کامشاد

نشر نی

 

بررسی درباره آنچه وجود دارد و ماهیت هستی، شاخه ای از فلسفه را به نام هستی شناختی تشکیل می دهد و بررسی ماهیت شناخت و امکان شناختن شناخت شناسی یا معرفت شناختی خوانده می شود.

 

وجه تمایز دین و فلسفه این است که در دین پای استدلال می لنگد

وجه تمایز علم و فلسفه این است که علم با پرسش هایی سروکار دارد که برای نتیجه نیاز به آزمایش و تجربه دارد.

 

طالس: جهان از عنصر واحدی تشکیل شده است. این عنصر آب است.

هراکلیتوس: دنیا نتیجه ی برخورد اضداد است.

گزنفون: حقیقت قطعی را هیچ کس نمی داند چون سر و کار ما با رشته ای از حدس ها و گمان هاست( گزنفون کانون اندیشه پوپر است)

پارمنیدس: در جهان واقع"نیستی" وجود ندارد. همه عالم وجودی واحد و لایتغیر است( کانون دیدگاه انیشتن و نیوتون که حاصل آن جبر است)

امپدوکلس: نظریه ی چهار عنصر

لئوکیپوس: همه چیز از اتم و فضا تشکیل شده است. اتم تقسیم ناپذیر است

دموکریتوس: جهان پیوستار نیست

 

سقراط: روش جستجوی حقیقت از راه پرسش و پاسخ- روش دیالکتیک- یکی دانستن فضیلت و معرفت

افلاطون: پیوند دادن جهان آدمی و جهان مجرد

(فلوطین مکتب نوافلاطونی که تاثیر بسزایی در اندیشه مسیحی داشته است)

ارسطو: پایه گذار منطق با این سوال کلیدی که هستی چیست؟. علل چهارگانه ارسطو شامل: علت مادی-علت فاعلی- علت صوری- علت غایی

 

کلبیان : پرهیزکاران بودند – جهان وطنان( دیوجانوس)

شکاکیان : نخستین نسبی گرایان فلسفه – فلسفه ی باور نکردن همه چیز- پرهونیسم

اپیکوریان: نخستین انسانگرایان لیبرال – مادی، لذت طلبی و غیر دینی ( نظریه های اپیکوری شباهت زیادی به اومانیسم علمی قرن بیستم دارد

رواقیان: فلسفه ی چیره امپراطور روم- اپیکتتوس- زنون بنیان گذار رواقی است- بالاترین مرجع فرد است- بالاتر از طبیعت چیزی نیست- خدا روح عقلانیت است پس خدا بیرون از جهان نیست- خدا ذهن جهان است- خویشتن داری در برابر ناملایمات بدون شکوه و شکایت- سنکا

 

 

قدیس آگوستینوس نظام فلسفی گذشته را با مسیحیت تلفیق کرد

بیکن: شناخت علم می تواند سیطره انسان را بر طبیعت بیشتر کند

هابز: نخستین ماده گرای جدید- بنیان گذار ماتریالیسم متافیزیکی- جهان ماشینی عظیم است

 

خردگرایان بزرگ: دکارت – اسپینوزا -  لایب نیتس

دکارت: با واقعیات قابل اعتماد شروع کنید، سپس منطق را در موردشان بکار گیرید و به آن چه درباره اش ذره ای تردید هست اجازه ندهید به پژوهش تان راه یابد -  دکارت شناخت را به فلسفه راه داد – من چه می توانم بدانم ؟

اسپینوزا: همه یکی است و آن یکی الهی است. – زندگی را باید در چشم انداز ابدی دید

 

بارکلی : تجربه گرا – آنچه وجود دارد ذهن و فاعل ذهنی است – هر چیزی که وجود دارد یا در ذهن ماست یا در ذهن خدا.

هیوم: شکاک معتدل – سوای ریاضیات هیچ چیز را به یقین نمی دانم

ولتر: ترویج علم و آزادی جدید

روسو: منتقد تمدن – داوری های ما بیشتر باید مبتنی بر احساس باشد تا عقل

کانت: هماهنگی تجربه گرایی با خرد گرایی – کانت وجه معرفت شناختی خدا را حذف کرد تا جا را برای ایمان باز بگذارد.

شوپنهاور: پیوند فلسفه شرق و غرب- تاثیر فوق العاده ی او بر رمان نویسان و شاعران پس از خود

فیخته: ایده ئالیست دو آتشه- شناخت انسان حاصل واقعیات تجربی نیست بلکه جهان تجربی آفریده ی ذهن انسان است

شلینگ: فیلسوف طبیعت – طبیعت کل هستی است و پیوسته در حال تکامل است – رشد ابتدایی رمانتیسم با شلینگ.

 

عمل گرایان آمریکایی :  شناخت به نوعی درگیری عملی است

پراگماتیسم های آمریکایی :

1-چارلز سندرس پیرس : اصیل ترین و جامع ترین – شناخت عبارت است از تبیین های معتبر- مقاله ی چگونه افکارمان را روشن سازیم – برای فهم روشن یک لفظ باید از خود بپرسیم کاربرد آن چه تفاوتی در ارزیابی ما از وضعیت مسئله مان یا از ارزیابی ما از راه حل آن مسئله به وجود می آورد. این تفاوت معنای لفظ را به وجود می آورد. لفظی که استعمالش هیچ تفاوت قابل ملاحظه ای در چیزی به وجود نیاورد معنای قابل فهمی ندارد. پراگماتیسم = روشی برای روشن ساختن معنای الفاظ. پراگماتیسم نظریه ای برای معناست.

2- ویلیام جیمز : خواندنی ترین

3- جان دیوئی : با نفوذترین

 

راسل و فلسفه ی تحلیلی : زبان کانون فلسفه شود

ویتگنشتاین : فلسفه ی زبان

 

اگزیستانسیالیسم : از کی یر کگور تا هایدگر

دو نوع اگزیستانسیالیسم داریم : 1- اگزیستانسیالیسم مسیحی = کی یر کگور     2 – اگزیستانسیالیسم اومانیستی که ریشه در آثار کی یر کگور دارد و سرشناس ترین این مکتب هایدگر است.

 

هوسرل : پدیدار شناسی  = توصیف و تحلیل آگاهانه مرتبط با مسئله ای که دنبال حل آن هستیم

 

......

 

 نوع مطلب : کتاب 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

گنجشک

نویسنده :ناهید
تاریخ:پنجشنبه 29 مهر 1395-05:34 ب.ظ


نگاه کردنت
از پشت پنجره
بر شاخه های درخت فرسوده
با فوج فوج
گنجشک های مُفت

هر چقدر هم پاییز که باشد
باز
اینجا
ققنوسی آماده است
تا با سنگ های تو
دوباره
گنجشک شود

ناهید زمانیانداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شانزدهم هپ ورث

نویسنده :ناهید
تاریخ:یکشنبه 25 مهر 1395-11:49 ق.ظ

کتاب: شانزدهم هپ ورث 1924

نویسنده: جی دی سلینجر

ترجمه: علی شیعه علی

نشر سبزان

 

سال گذشته این کتاب رو به همراه دو سه کتاب دیگه از یک دوست بسیار عزیز هدیه گرفتم و متاسفانه 

تا امسال فرصت مطالعه برای این یکی پیش نیامد. وقتی به سراغ کتاب رفتم متوجه اشتباه خودم شد. 

اگر شانزدهم هپ ورث رو اول از همه می خوندم قطعا تا بحال ناطور دشت رو از سالینجر خریده بودم 

و دقیقا همین زمانی که مشغول تایپ هستم مشغول حسرت خوردن نبودم. به هر حال میگن هر وقت 

ماهی رو از آب بگیری تازه ست. ناطور دشت رو خریدم و بعد از مطالعه ی یکی دو تا کتاب که در لیست 

انتظار قرار دارند، خواهمش خورد.

شانزدهم هپ ورث با وجود ترجمه ی دهشتناک، وحشتناک و مزخرفی که دارد باز هم صفایی دارد که 

مپرس. سلیجر ماه است. احساس او ماه است. نوشته هایش ماه است. این کتاب کوچک با ترجمه ی

 دهشتناک هم ماه است. گرچه با وجود همه ی این تفاسیر دوست ندارم از روایت کتاب و پسر هفت

 ساله ای که نامه ی قشنگش را برای پدر و مادرش می نویسد، چیزی بنویسم. بیشتر دوست دارم یک

 نسخه از ترجمه ی بهتر از این کتاب به دستم برسد- با توجه به اینکه در تمام تحقیق و تفحص هایم

 در این زمینه هنوز به مورد دلخواه نرسیده ام- و بعد بنویسم آنچه که دلخواه من است.

تذکر: خواننده ی شانزدهم هپ ورث باید بعد از آثار دیگر سلینجر خوانده شودنوع مطلب : کتاب 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مبانی نشانه شناسی

نویسنده :ناهید
تاریخ:یکشنبه 25 مهر 1395-11:47 ق.ظ

کتاب : مبانی نشانه شناسی

نویسنده: دانیل چندلر

ترجمه: مهدی پارسا

نشر سوره مهر

 

ساختارگرایی این توهم را به وجود آورده که می توان یک رمان را در چند جمله خلاصه کرد. چیزی را که می خواهم

 روی آن تاکید کنم این است که یک رمان با ساختار روایی اش برابر نیست. جریان اندیشه با استدلال هم ارز نیست، 

و این نکته ی مثبت کتاب مبانی شناسی است. این کتاب نه ترتیب تاریخی را پیش گرفته است و نه به پی رفت تاریخی

 وفادار مانده است.

 

مرور دوم خواهم داشت.نوع مطلب : کتاب 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مطلب رمز دار : زن کاغذی

نویسنده :ناهید
تاریخ:یکشنبه 4 مهر 1395-11:41 ب.ظ

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم

نویسنده :ناهید
تاریخ:سه شنبه 30 شهریور 1395-07:12 ب.ظ

کتاب :  کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم

نویسنده : اسلاونکا دراکولیچ
ترجمه : رویا رضوانی
نشر گمان 

کتابی که هیچگاه فراموش نخواهد شد. کتابی که به من فهماند تا کجا نسبت به خودم و اتفاقاتی که در اطرافم
می افتد ناآگاهم. اسلاونکا یک زن از اهالی جمهوری سوسیالیستی کرواسی است که با نگاه زنانه ی خود به 
مسئله ی کمونیست هر آن چه را که می بایست از جامعه ی دیکتاتوری و کمونیستی بدانیم در دامانمان 
می اندازد و با چنان مهارتی از دردهای روزمره ی آدم های معمولیِ این نظام ها می گوید که جای هیچ
حرف و بحثی باقی نمی گذارد. 
بنا دارم از فردا کتاب را از سر بخوانم و در بازخوانی دوم به صورت کامل از این کتاب و برداشت های شخصی ام
بنویسم. 
هم چنین این کتاب را از یک عزیزترین، از یک دوست خوب، از یک یکی یک دانه به عاریه گرفتم اما باید آن 
را خریداری کنم که کتابخانه ام بدون این کتابِ ارزشمند خواهد گریست. 


نوع مطلب : کتاب 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تحولات فکری و اجتماعی در جامعه فئودالی ایران، از گاتها تا مشروطیت

نویسنده :ناهید
تاریخ:سه شنبه 30 شهریور 1395-06:54 ب.ظ

کتاب :  تحولات فکری و اجتماعی در جامعه فئودالی ایران، از گاتها تا مشروطیت

نویسنده : محمدرضا فشاهی


همانطور که از اسم کتاب فشاهی بر می آید قرار است در این کتاب هفتصد صفحه ای گزارشی بخوانیم از نقش زمین
و نگاه فئودالی پادشاهان ایرانی بر تاریخ اقتصادی و سیاسی کشور، همچنین قرار است به شناخت پدیداری
از اقتصاد ایران برسیم و در نظام علت و معلولی، بدانیم چرا در انتها، نظام فئودالی منجر به مشروطیت و سپس 
شکست آن شد. اما این انتظار بجایی نیست. کتاب به سه بخش تقسیم شده. از ابتدا تا صفحه ی 220 به شرح
نسبتا مختصری از جامعه ی فئودالی در سده های مختلف و به نهضتهای مختلقی پرداخته می شود که جامعه ی
 فئودالی باعث آن ها شده است. بقیه ی کتاب به بیوگرافی متفکران مشروطه و بخش اعظمی از آن به معرفی
فیلسوفان دنیا !!! از افلاطون تا زمان حال اختصاص  داده شده و از آنجا که اگر قرار باشد من فلسفه بخوانم 
قطعا تا ویل دورانت و کاپلستون و .... هستند قطعا سراغ فشاهی نخواهم رفت این بخش را ندید گرفتم. 

فلسفه یا تاریخ یا بیوگرافی ؟ مسئله این است.... 


نوع مطلب : کتاب 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

زندان هایی که برای زندگی انتخاب می کنیم

نویسنده :ناهید
تاریخ:شنبه 27 شهریور 1395-11:25 ق.ظ

کتاب : زندان هایی که برای زندگی انتخاب می کنیم

نویسنده : دوریس لسینگ
ترجمه مژده دقیقی
نشر کندوکاو

دوریس لسینگ متولد 1919 از شهر کرمانشاه است. پدر و مادر انگلیسی او در همان کودکیِ دوریس، به سودای
ثروت راهی آفریقا می شوند اما پس از یک ورشکستگیِ کامل، دوریس برای اداره ی زندگی شخصی خویش و 
فرار از رفتارهای خشونت آمیز مادرش، در سن پانزده سالگی خانه را برای شغل پرستاری کودک ترک می کند. 
لسینگ زنی است که با لمس فقر، فاصله ی طبقاتی، تبعیض نژادی، جنگ و خشونت بزرگ شده است و همین
سرگذشت باعث می شود تا توانمندی خاصی در تحلیل چگونگی بروز خشونت در دنیا و هم چنین آشنایی با 
درون انسان ها پیدا کند. 
قبلا از لسینگ ( تابستان پیش از تاریکی ) را خوانده ام. این کتاب، داستان زندگی درونیِ یک زن چهل ساله است.
داستانی بی پروا و عریان که به خانم هایی که دوست دارند با خودشان صادق باشند به شدت توصیه می شود. 
کتاب زندان هایی که برای زندگی انتخاب می کنیم؛ نیز دیدگاه لسینگ است به مسئله ی جنگ و خشونت . 
او معتقد است در زمانه ای زندگی می کنیم که مردمانش به نهایت خودشناسی رسیده اند اما متاسفانه به دلایل
مختلف بخش کمی از دانسته هایشان را جامه ی عمل می پوشانند. به شکلی دیگر می توان گفت تئوری های ما 
بسیار قوی شده اما به لحاظ عملی و در واقعیت زندگی هنوز پایمان می لنگد. عدم توانای فردی برای جداسازیِ 
خود از احساسات عمومی یکی از دلایل مهمی است که لسینگ از آن به عنوان تولد نطفه ی جنگ و دوری از 
خودشناسی از آن نام می برد. او می گوید همین احساسات عمومی است که هیتلر را برای جوانان آلمان به رهبری 
شایسته و لنین را برای مردم دنیا به رفیق و دوست تبدیل کرده بود در حالیکه هیچ یک از آنان نمی دانستند
در گرداب خشونتی گرفتار آمده اند که چنین رهبران باعث و بانی آن شده اند. نکته ی جالب توجه اینجاست که همزمان
با این کتاب، مشغول مطالعه ی نگاهی به تاریخ جهان از نهرو بودم. گرفتار آمدن در منجلاب احساسات عمومی 
را می شد در نوشته های نهرو نیز دید. دفاع جانانه ی نهرو از روسیه و چشم پوشی او از خشونت و رفتارهای
غیر انسانیُ کشور دوست،  روسیه و کشتارها و قتل های دسته جمعی کمونیست ها در چین سوالهای زیادی 
را در ذهن منِ خواننده ایجاد می کرد. 
لسینگ می گوید یکی دیگر از دلایل بروز جنگ و خشونت، عقیده ای است که می توان آن را در ضرب المثلِ( برای
درست کردن املت باید تخم مرغ ها را شکست) وجود دارد. در پس هر انقلاب و دگرگونی، این ذهنیت وجود دارد
که باید ساختار جامعه ی گذشته با تمام تفکرات و همه ی مغزهایی که چنین اندیشه هایی را در سر می پرورانند
از دم تیغ گذراند. گویی باید برای پیدا کردن ققنوس آزادی از خاکستر هزاران جسد گذشت. چنین دیدگاهی باعث
می شود تا با هر انقلاب، شاهد خشونت ها، قتل ها، ویرانی ها و خروج هزاران انسان از موطن باشیم. لسینگ
راه برون رفت از چنین ورطه ای را با زبانی ساده و گویا تشریح می کند: فاصله گرفتن از خود و مشاهده و قضاوت
خود و یا به عبارتی دیدنِ خود با چشم دیگران، آگاهی از الگوهای حکومت های استبدادی و تحلیل آن ها ، توسعه
ی علوم انسانی؛ جامعه شناسی، روانشناسی، انسان شناسی و تاریخ در دانشگاهها، مطالعه ی گذشته ی هولناک 
انسان و توحش او به عنوان کسانی که هم نوعان و حتی فرزندان خود را به پای خدایان قربانی می کردند و اطلاع
از خطر سلفی گری و بازگشت به گذشته ی دور بشریت که چیزی جز خشونت نخواهد داشت و ...... این راهکردهای
علمی و درست می تواند جهان را از خطر خشونت و جنگ نجات دهد. نوع مطلب : کتاب 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

چرا من مسیحی نیستم

نویسنده :ناهید
تاریخ:شنبه 27 شهریور 1395-11:00 ق.ظ

کتاب : چرا من مسیحی نیستم

برتراند راسل
گردآوری مقالات: پل ادوارد
ترجمه امیر سلطان زاده
نشر علم


برتراند راسل فیلسوف، منطق‌دان، ریاضی‌دان، مورخ و جامعه شناس بریتانیایی قرن بیستم (1970-1872)،  صلح
 طلب و یکی از بزرگترین منتقدان دیکتاتوری و خشونت بود که به دلیل مخالفت با هیتلر از دانشگاه 
اخراج و زندانی شد.در کتابِ چرا مسیحی نیستم از این فیلسوف می خوانیم که دین زاییده ی ترس 
و متکی بر وحشت از آینده است. راسل دین را مشتمل بر بایدهایی می بیند که از طریق آموزش 
خانواده، اجتماع و فرهنگ در ذهن انسان ها شکل گرفته و ترس آن را تا پایان عمر در تفکر و 
منش انسان قالب می بندد. او برای اخلاقی زیستن، تکیه بر تعقل و احساسات را پیشنهاد می کند.
 او معتقد است که هر انسانی در ضمیر خود می داند کدام احساسات می تواند برای خود و  
دیگران مضر و یا مفید باشد. استفاده از تعقل و ورزیده کردن قوه ی عقلانی راهی است برای تقویت
احساس سالم و درست. او می گوید ما باید اثرات و نتیجه احساسات خود را در اعمال مان بررسی کنیم.
در آخر کتاب، مناظره ی کاپلستون؛ کشیش یسوعی و یکی از مورخان بزرگِ فلسفه با راسل بسیار
 خواندنی است. آنچه در انتها به ذهن متبادر می شود این است که کاپلستونِ کشیش و راسل، 
هر دو نه تنها اخلاقی زیسته اند بلکه برای آیندگان خود ذخایر ارزشمندی بر جای گذاشته اند.
 این نکته بسیار جای تعمق دارد. 

بعدا نوشت : ترجمه و ویرایش کتاب فوق العاده افتضاح بود. متاسفانه


نوع مطلب : کتاب 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فرهنگ زیباشناسی

نویسنده :ناهید
تاریخ:دوشنبه 15 شهریور 1395-11:06 ب.ظ

کتاب : فرهنگ زیباشناسی

نویسنده : اران گوتر
مترجم: محمدرضا ابوالقاسمی
نشر ماهی


فرهنگ زیباشناسی دربردارنده ی مفاهیم، مسائل، مواضع و چهره های مهم زیباشناسی و فلسفه ی هنر است. توجه
همزمان به زمینه های تاریخی و مباجثات معاصر زیباشناسی جذابیت دوچندانی به این اثر بخشیده است. مدخل های 
متنوع این کتاب نشان می دهند که زیباشناسی چکونه به سایر شاخه های فلسفه و نظریه های هنر پیوند خورده است. 

این تعریف زیبا باعث شد تا کتاب را خریداری کنم. بخش اعظمی از آن را در لابلای مطالعاتم گنجاندم و خواندم اما عملا
به دردم نخورد. کتاب کامل نیست بنابراین  برای بهره گیری از موضوعات زیباشناسی و فلسفی مدام با در بسته 
مواجه می شدم و ........... نوع مطلب : کتاب 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نگاهی به تاریخ جهان (3)

نویسنده :ناهید
تاریخ:دوشنبه 15 شهریور 1395-11:00 ب.ظ

کتاب : نگاهی به تاریخ جهان (3)

نویسنده: جواهر لعل نهرو

ترجمه محمود تفضلی

انتشارات امیرکبیر. چاپ 1353 


بالاخره جلد سوم هم تمام شد. البته بخش های کوچکی که به تاریخ هند مرتبط میشد ناخوانده ماند. علت این بود که 

دفاعِ تمام قد نهرو از روسیه بر آنم داشت تا شاید اگر فرصتی بود و عمری، به نهرو و گاندی بپردازم تا نقاط تاریکی که 

بر اثر ناآگاهی از موضوع در ذهنم ایجاد شد به شکل بهتری روشن شود. 

خواندن تاریخ چقدر جانکاه است ...نوع مطلب : کتاب 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

خنده در تاریکی

نویسنده :ناهید
تاریخ:دوشنبه 15 شهریور 1395-10:57 ب.ظ

نام کتاب : خنده در تاریکی

نویسنده: ولادیمیر ناباکوف
ترجمه امید نیکفر جام
انتشارات مروارید


فعلا فرصت نوشتن نیست


نوع مطلب : کتاب 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نگاهی به تاریخ جهان (2)

نویسنده :ناهید
تاریخ:دوشنبه 15 شهریور 1395-10:55 ب.ظ

کتاب : نگاهی به تاریخ جهان (2)

نویسنده: جواهر لعل نهرو

ترجمه محمود تفضلی

انتشارات امیرکبیر. چاپ 1353 


جلد دوم هم تمام شد

 نوع مطلب : کتاب 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بهترین داستان های جهان(1)

نویسنده :ناهید
تاریخ:یکشنبه 31 مرداد 1395-01:04 ب.ظ

کتاب: بهترین داستان های جهان(1)

به انتخاب و ترجمه ی احمد گلشیری

انتشارات علمی و فرهنگی کتیبه


 

" بهترین داستان های جهان" شامل پنج جلد کتاب از بهترین داستان های کوتاه جهان است. 

یکی از مزایای این کتاب این است که ادبیات جهان را خیلی خوب دسته بندی کرده و داستان ها

 را بر اساس تاریخچه ی مکاتب ادبی در کنار هم چیده است. قبل از هر داستان مکاتب ادبی

 تعریف کوتاهی از خود ارائه داده و زندگی هر نویسنده، چند صفحه قبل از داستان را به خود 

اختصاص داده است. به این طریق در ذهن فایل بندی خوبی ایجاد می گردد.

جلد اول اختصاص دارد به سنت گرایان؛ استادانِ کهنِ قرن نوزدهم و بیستم : تولستوی،

 گوگول، تورگینف، چخوف، داستایوفسکی، موپاسان، هاثورن، آلن پو، ملویل، امبروس بیرس،

 هنری، استیون کرین و گوستاو فلوبر.

انتخاب داستان ها هم فوق العاده است. یادداشت های یک دیوانه، مرگ ایوان ایلیچ، دشمنان

 وخیلی از  داستان هایی که مدام اسم آنها را می شنیدم اما فرصتی برای مطالعه ی آنان دست 

نداده بود.

 

این سری کتاب ها درزمان بیماری و نقاهت توسط یکی از نیکان روزگار به جای جعبه ی شیرینی 

کادو داده شد. و به این ترتیب رسم شیرینی آوردن در عیادت بیمار در خا نه ی ما برچیده شد

 و من در این مدت صاحب مقادیری کتاب شدم . خدا را شکر سلامتی در حال بازگشت است

 اما امیدوارم ورودیِ کتاب قطع نشود.

باشد تا جملگی رستگار شویم نوع مطلب : کتاب 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :15
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...